ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens
 
SKP nv
Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen, België
info@skp.be
+32 11 45 01 45
+32 11 45 01 46
BE 0418.882.127
BTW BE 0418.882.127
PRP HASSELT
Reg. nr. 102311

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van SKP nv, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen, België, BTW BE 0418.882.127, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SKP nv houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SKP aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SKP niet. SKP is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SKP is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SKP. SKP kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De Klant kan na het plaatsen van een product in zijn/haar winkelmandje kiezen om de bestelling verder af te ronden of om verder te winkelen. Kiest de Klant voor de bestelling af te ronden dan komt hij/zij in het overzicht van het winkelmandje terecht. Hierin kunnen producten gewist worden en aantallen gewijzigd. Op elk moment kan de Klant verder winkelen en producten toevoegen.

Na het invullen van de facturatiegegevens kan geopteerd worden om de goederen op een locatie te laten leveren die verschillend is van het facturatieadres.

Eventuele opmerkingen kunnen door de Klant opgegeven worden in een voorziene veld maar SKP behoudt zich het recht om met de opmerkingen al dan niet rekening te houden. Tevens kan SKP niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van opgegeven opmerkingen.

De Klant kan de bestelde producten persoonlijk komen ophalen of laten leveren op het door de Klant opgegeven afleveradres.

Enkel na het akkoord verklaren met de Voorwaarden van SKP kan de bestelling verder gezet worden.

Vervolgens komt de Klant in een totaal overzicht terecht waar zowel de aan te kopen producten als facturatie- en aflevergegevens terug te vinden zijn. Op elk moment in deze fasen is het mogelijk de bestelprocedure te onderbreken.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 
        • via kredietkaart 
        • via bankkaart 
        • via overschrijving op rekeningnummer BE74 2350 3167 00007 
        • contant

Pas na het aanklikken van ‘Plaats bestelling’ is de bestelling uiteindelijk geplaatst. De Klant ontvangt een bevestiging van zijn bestelling per e-mail.

De producten/diensten die via deze e-commerce website van SKP worden aangeboden vormen een aanbod dat afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde van aanvaarding door SKP.

SKP is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De Klant kan desgewenst de producten persoonlijk komen ophalen bij SKP nv, Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen tijdens de openingsuren.

Indien de Klant verkiest om de bestelde producten te laten leveren op het opgegeven afleveradres dan kan SKP hiervoor beroep doen op: 
        • een eigen vervoerdienst 
        • een vervoerder aangeduid door SKP

SKP staat hierin vrij de wijze van transport te organiseren.

Wanneer het door de Klant opgeven afleveradres foutief is of wanneer de bestelling niet kan afgeleverd worden kunnen er door SKP extra kosten (transport en/of stockage kosten) verrekend worden aan de Klant.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld aan SKP.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de SKP was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SKP.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SKP te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SKP.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SKP nv, Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen, tel.: +32 11 45 01 45, fax: +32 11 45 01 46, e-mail: sales@skp.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SKP heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SKP nv, Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De organisatie en de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SKP zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen, certificaten, attesten en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SKP alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de kost voor de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat SKP op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan SKP wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door SKP geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

SKP betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 
        • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, vb. keuringen; 
        • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn, vb. maatwerk.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant vooraf contact op te nemen met de SKP klantendienst waarna de Klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan SKP.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant SKP zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van SKP is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 45 01 45, via e-mail op sales@skp.be of per post op het volgende adres Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [Indien van toepassing: het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling hier uitschrijven]

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SKP beschikt, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 65 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt SKP zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Zie onze privacy statement.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Zie onze privacy statement.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SKP om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SKP. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

SKP kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te SKP bevoegd.

 

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING


Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan SKP nv, Industrieweg 137, 3583 Paal-Beringen, tel.: +32 11 45 01 45, fax: +32 11 45 01 46, sales@skp.be:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.